Scrolla logo
NokiaC1
Angalindela ukwamkelwa ngezandla ezishushu uPutin eMzantsi Umongameli waseRussia uVladimir Putin kulindeleke ukuba angondlalelwa ikhaphethi ebomvu kwilizwe loMzantsi Afrika kunokuba abotshwe.
Incwadi kaNadia Nakai eya kuAKA! Kwixeshana nje elingaphezulwana kwenyanga emva kokusweleka ngesihluku kwemvumi yomculo weRap uKiernan "AKA" Forbes, ubomi bunzima kakhulu ngaphandle kwakhe kwiqabane lakhe uNadia Nakai.
Utyholwa ngobuqhophololo omnye wabasebenzi besixeko saseKapa Abahlali base Kuyasa eKhayelitsha batyhola umsebenzi wesixeko saseKapa ngokunyanzelisa intlawulo ngaphambi kokuba athathe inkunkuma yabo.
Ingaba uBroos uzifumanele eyona golide ku Mailula? Ixesha elongezelelweyo: Oko wathi wabekwa njengomqeqeshi weBafana Bafana ngenyanga kaCanzibe ngonyaka ka2021, uHugo Broos ubesoloko esokola ukufumana umdlali othembekileyo ofaka amanqaku - kude kubengoku, kubhala uMicheal Madyira.
Iziko elitsha lokuphehla umbane lakwaEskom liyasilela kwimveliso yombane Elona ziko litsha lokuphehla umbane kwilizwe loMzantsi Afrika iKusile Power Station, livelisa umbane olinganiselwa kumyinge ka19% kuphela - kwaye kulindeleke ukuba oku kuqhube de kube yinyanga yoMnga.
Inqununu yesikolo ibekwe ityala lokubetha Umdlalo onobungozi obudlalwa ngabantwana kwisikolo saseChatsworth KwaZulu-Natal, ubangele ukuba inqununu yesisikolo ibekwe utyala lokubetha.
Umongikazi onekratshi ungcungcuthekisa izigulane Bashiyeke besoyika kwaye bedinga abaguli kwiziko lempilo iDr Ivan Toms Clinic eMfuleni eKapa, emva kokuxelelwa ngumongikazi ukuba mabahambe xa bengoneliseki zinkonzo zakhe.
Unomathotholo wasindisa ubomi bukaAbongile kwimbandezelo yeziyobisi Kwaphela iminyaka emithandathu engakwazi ukuphila ngaphandle kwesiyobisi icrystal meth uAbongile Tutshana, owayesele ephila ubomi bolwaphulo mthetho kwaye wayesele eneengcinga zokuzigqithisa amafu, kodwa wakhululwa kukuphulaphula unomathotho ekhayeni lakhe.
Imbethi manqindi yoMzantsi Afrika yenze imbali kwimidlalo yehlabathi UThandolwethu Mathiba ube ngowasetyhini wokuqala oyimbethi manqindi yelizwe loMzantsi Afrika ukuphumelela umlo kwimidlalo yeIBA Women's World Championships.
Umngcelele wempoxo weEFF Umbutho weEFF wohlulekile ukonyusa umgangatho womngcelele olujongwe ngamehlo abomvu kulo lonke eli.
Page 1 of 4:01020304
Poco c40