Scrolla logo
Shoprite bank account

Ufuna ingane yakhe yokhalo eyaphanjaniswa nenye esibhedlela

Buziwe Nocuze

Ngonyaka odlule omama ababili bathola into eshaqisayo yokuthi izingane zabo zashintshwa ngephutha esibhedlela ngesikhathi zisanda kuzalwa ngo-2008.

Manje omama basesimweni esibuhlungu sokuthi omunye ufuna ukugcina ingane yakhe aseyikhulise iminyaka engu-14 ngesikhathi omunye efuna ukuphinde ahlanganiswe nengane yakhe ayizalayo.

Kuze kube yimanje omama basakhulisa izingane okungezona ezabo kanti omunye umama usola omunye ngokunqaba ukuthatha ingane yakhe ngoba ikhubazekile.

Omunye womama wase-Khayelitsha eKapa utshele i-Scrolla.Africa ukuthi wathola ukuthi umfana amkhulise iminyaka eyishumi nane kwakungeyena owakhe ngesikhathi lowo owayeshade naye efuna kwenziwe ulibofuzo.

Uthe uyise wengane wayiphika ngesikhathi esakhulelwe ngoba ekholwa ukuthi akwenzeki ukuthi owesifazane akhulelwe encelisa. Laba bashadikazi babenengane eneminyaka emibili ngaleso sikhathi.

Uthi wabona ukuthi ingane yakhe enezinyanga eziyisithupha ikhubazekile nokuthi yayihlezi ikhala futhi ihlaselwa ukuquleka.

Nyakenye lowo ayeshade naye wamtshela ukuthi ingane ayifani nezinye izingane zakhe futhi wacela ukwenza ulibofuzo.

“Angizange ngibe nenkinga nalokho kodwa ngethuka kakhulu ngesikhathi bethi akayena ubaba wayo oyizalayo,” kwengeza lo mama.

Laba ababili banquma ukwenza izivivinyo ezengeziwe ndawonye. Kulokhu, imiphumela yolibofuzo yaveza ukuthi bobabili umama nobaba abahlobene ngokwegazi nengane.

“Yilapho engabona khona ukuthi kukhona okushaya amanzi okwenzeka esibhedlela. Abahlengikazi bathatha ingane yami bayoyigeza bangilethela enye ingane cishe benza okufanayo komunye umama,” esho.

Uye wadlulisela lolu daba eMnyangweni wezeMpilo okwazile ukuthola umkhondo kamama ozala ingane.

Ngesikhathi omama ababili behlangana kuvele kwacaca ukuthi ngeke bavumelane ukuthi kuzokwenziwa kanjani. Omunye ubefuna ukushintsha izingane ngesikhathi omunye engafuni.

“Ngesikhathi sihlangana ungitshele ukuthi akayifuni ingane ekhubazekile. Ngiyayithanda ingane engiyikhulisile kodwa futhi kumele ngibuyiselwe ingane yami engiyizalayo. Labo bahlengikazi abalimazanga impilo yami kuphela kodwa neyabafana ngokufanayo,” enezela.

I-Scrolla.Afrika asiyitholanga impendulo kumama ofuna ukugcina ingane yakhe angayizalanga ayikhulise.

Okhulumela uMnyango wezeMpilo e-Western Cape uMark van der Heever, uthe uMnyango wakhe nowezokuThuthukiswa koMphakathi babikelwe ngesigameko ngoMandulo odlule.

“Uphenyo obeluhlanganisa ukwelulekwa kabanzi ngudokotela wezengqondo nosonhlalakahle, lwaqalwa ngokushesha,” kusho u-van der Heever.

Omunye womama uthi uMnyango awukaze uxolise kuyena, kanti manje ufuna ummeli ozomsiza ukuze athole isinxephezelo ngalesi sigameko esimphethe kabi.

Samsung