Scrolla logo
Discovery Shariah

Useyayazi indlela alwa ngayo nezinkinga

UThabiso Sekhula usethole indawo enobungani lapho angabelana khona ngezinkinga zakhe futhi alulame ekuhlukumezekeni okukhona manje.

Ngihlezi nginethemba. Ngisho nangezinsuku ezinzima, ngibheka uhlangothi olukhanyayo. Ngizinika umkhawulo wokuthi zingakanani izindaba ezimbi engizamukelayo, ngifuna inkuthalo yezindaba ezinhle kwabezindaba futhi ngiphuza amanzi ami bese nginaka izindaba zami.

Leyo imfihlo yamantombazane amahle angenaso isikhathi sezinxushunxushu nokucindezeleka. Kodwa nakubantu abanethemba, izinyanga ezimbalwa ezedlule kuleli kanye nasemhlabeni jikelele izindaba zakhona bezingaphezu kwamandla ami.

Futhi lezo izinto nje ezingaxhumene nami ngqo. Ezimpilweni zethu, sinengcindezi yomsebenzi, abangani babhekene nokuningi, intengo yakho konke ikhuphukile, amalungu omndeni ayashona – konke lokhu kwenzeka eminyakeni embalwa.

Kunzima kakhulu ukuhlala unethemba. Konke lokhu kungakwenza ufune ukugijima uyocasha, kodwa singabantu abadala abanemithwalo eminingi esibona sengathi ayisivumeli ukuthi sikhathale amandla.

Kodwa-ke sisesimweni esingaziwa kangangokuthi ngesinye isikhathi ikhambi lokwakha ukungezwani, intukuthelo, ukwesaba nokungakwazi ukuzisiza ukuvumela umzimba wakho ukuthi ukhathale.

Ilwa, guqa phansi ngamadolo, ukhale bese ukhulula ubuthi obungadla imicabango nemizwa yakho. Sizifakela ingcindezi enkulu yokuthi ‘silunge’, ukuze siqhubeke nalesi sithombe esingekho sokuchuma naphezu kwalezi zinselelo ezintsha ngendlela emangalisayo esingazi ukuthi singazilungisa kanjani.

Maningi amandla okuthi ungazami ukuthi ukulawule konke. Enye ingcindezi esiba nayo yingoba sizama ukuqhubeka ngokujwayelekile yize leli qiniso liqhelelene nokujwayelekile.

Sihamba nokuhlukumezeka, sidlula kukho ngokusebenzisa ulaka esinalo kubantu esibathandayo, sithethisa izingane ngoba zinomsindo kakhulu uma wena usemhlanganweni wakho womsebenzi wakho wasekhaya. Kodwa zonke lezi yizimpawu zezinkinga ezinkulu esizigwemayo.

Ngakho-ke ngesikhathi umngani wami eqala iqembu le-WhatsApp ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ngesihlokwana esithi, “Sonke asikho kahle, sinokuhlukumezeka ngakho akudingeki ukuzenzisa lapha”, bengingaqiniseki ukuthi ngizoyithatha kanjani lento. Bengibazi abanye abantu abalapha abakwenza kube nzima ukukhuluma ngakho ngiye ngalinda ngavele ngafunda lokho okwabiwe ngabanye.

Ukubabona bephumela obala ngalokho ababhekene nakho kwangisiza ukuthi nami ngikhululeke. Bengingaphansi kwengcindezi ababhekana nayo nsuku zonke.

Bekungathi bayazi. Kudala indawo lapho obekungadingeki ukuthi ngiyigcine ngaphakathi kimi ngaso sonke isikhathi, hhayi ezinganeni zami noma emndenini wami. Angizange ngizizwe nginamahloni ngokudalula izinkinga zami ngoba bekukhona abesifazane abangu-15 bonke ababethi nabo banezinkinga zabo, kodwa bazongeseka.

Futhi leli qembu labantu engingabazi kanye nengibajwayele seliyingxenye ebalulekile yempilo yami, indawo yokwabelana ngobunzima bami, hhayi ngaso sonke isikhathi ukuthola izixazululo kodwa ukukhipha okungaphakathi kimi. Ngiyakwazi ukuba nale ndawo lapho engingaba yimina futhi ngibe nesiqondiso nezeluleko ukuze uma ngingena ekhaya emndenini wami ngingavezi ukuhlukumezeka kwami kubo.

Kube impilo ebengingazi ukuthi ngiyayidinga futhi ngifisa sengathi wonke umuntu engathola okufanayo. Kwenza umehluko emhlabeni. Ngeke kwenze ukuthi umhlaba ulunge, kodwa kuyangisiza ukuthi ngibhekane nezinkinga.

Esikudingayo manje usuku lwangempela lapho esingaqasha khona i-jumping castle, sidle u-ice cream bese siphuza iwayini ukwehlisa ubuhlungu.

Samsung